Thursday, May 23, 2013

เลือกของเล่นส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ลูกวัยอนุบาล
เด็กวัยอนุบาล (ช่วงอายุ 3 – 6 ปี) พัฒนาการด้านต่างๆ รุดหน้าไปมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ที่สามารถเคลื่อนไหว ปีนป่าย หยิบจับสิ่งต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว  มีการรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผล ความจำ ใช้ภาษาได้มากขึ้น  และสามารถปรับตัวสู่สังคมนอกบ้านได้บ้างแล้ว
 
การเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัยนี้ จึงควรเป็นของเล่นที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น...

  • พัฒนาการด้านร่างกาย  สามารถส่งเสริมได้จากให้ลูกได้มีโอกาสวิ่งเล่นกลางแจ้ง ได้ปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม  ถีบจักรยาน ฯลฯ ซึ่งเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการเล่นปั้นแป้งหรือดินน้ำมัน  การได้ฝึกระบายสีให้อยู่ในกรอบ หรือการร้อยลูกปัด เป็นต้น
  • พัฒนาการด้านภาษา เด็ก วัยนี้ส่วนใหญ่จะสามารถพูดเป็นประโยคยาวๆ และสามารถเล่าเรื่องอย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้ที่อายุประมาณ 4 ปี คำพูดเกือบทั้งหมดมีความหมายชัดเจน  ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา เช่น  หนังสือนิทาน  บัตรคำต่างๆ ซีดีนิทานเพลงต่างๆ
  • พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์จิตใจ  วัยอนุบาลเป็นวัยที่เด็กก้าวจากครอบครัว ไปสู่สังคมภายนอก เด็กในวัยนี้จะรู้จักคนมากขึ้น เช่น ครู เพื่อน เป็นต้น  การเล่นของเขาจะเป็นไปในลักษณะของการเล่นด้วยกัน มีการแบ่งปันของเล่นกัน เช่น ตุ๊กตา ชุดบ้าน ชุดเครื่องครัว ชุดคุณหมอ (ของเล่นที่สนับสนุนการเล่นบทบาทสมมติ)  ลูกบอล เป็นต้น  
  • พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็ก เริ่มมีความคิด ความเข้าใจสิ่งต่างๆ ดีขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้นสามารถแยกแยะความแตกต่างของสิ่งของได้ สามารถจัดกลุ่มของสัตว์ ตลอดจนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนของตัวเลข มีความคิดฝัน และมีความจำที่แม่นยำขึ้น ดังนั้น ของเล่นที่เหมาะกับการส่งเสริมสติปัญญาลูกวัยนี้ จึงเป็นภาพต่อจิกซอว์ เกมกระดานง่ายๆ เช่น บิงโก โดมิโน เป็นต้น 
แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment