Tuesday, September 27, 2011

สาเหตุของความก้าวร้าว


   
เมื่อ พูดถึงวัยรุ่นหลายคนคงมีความรู้สึกว่าเป็นวัยที่มีความก้าวร้าวรุนแรง ไม่น่ารัก อาจด้วยภาพที่พบเห็นการใช้ความรุนแรงและความก้าวร้าวของวัยรุ่น

ความก้าวร้าวของวัยรุ่นส่วนหนึ่งอาจด้วยฮอร์โมนหรือแรงขับตามธรรมชาติที่ เพิ่มมากขึ้น ผนวกกับการขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดการควบคุมตนเองที่ดีพอจึงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา นอกจากนี้ สาเหตุพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น ได้แก่ ขาดความรักความอบอุ่นในวัยเด็ก ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจมากไป ขาดระเบียบวินัย มีประวัติครอบครัวเกี่ยวข้องกับความรุนแรง สมองได้รับความกระทบกระเทือน มีปัญหาทางอารมณ์ในวัยเด็ก รวมถึงการใช้สารเสพติด
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของความก้าวร้าวรุนแรงทั้งสิ้น การป้องกันแก้ไขจึงต้องทำความเข้าใจหาสาเหตุให้พบ เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
  
คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต
 
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7608  
ข่าวสดรายวัน
    

No comments:

Post a Comment