Saturday, September 24, 2011

ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าว


หลายคนเมื่อพบกับปัญหาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงก็จะรู้สึกเอือมระอา เบื่อหน่ายในพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้น

ทั้ง ที่จริงแล้ว พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความคับข้องใจ และเป็นสิ่งที่ต้องการความใส่ใจและความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดขึ้นสามารถทำได้ โดยให้ความเข้าใจ สนใจรับฟังปัญหา รวมทั้งค้นหาสาเหตุของปัญหา ช่วยให้วัยรุ่นทำความเข้าใจตนเอง รู้จักคิดประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ช่วยให้วัยรุ่นมีทางเลือกในการระบายความโกรธความคับข้องใจอย่างเหมาะสม

นอก จากการช่วยให้วัยรุ่นสามารถควบคุม ระบายความโกรธที่เกิดขึ้นได้แล้ว ยังควรหาหนทางให้วัยรุ่นมีโอกาสใช้ศักยภาพของตนเอง เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออก ซึ่งช่วยให้วัยรุ่นได้ใช้เวลาว่างถูกทางและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม อีกด้วย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7604 ข่าวสดรายวัน

No comments:

Post a Comment