Wednesday, May 9, 2012

มุมมองของวัยรุ่นปัญหาระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่มักเกิดขึ้นเนื่องจากมุมมองความคิดความรู้สึกที่มีให้ต่อกัน

โดย ทั่วไปวัยรุ่นมักรู้สึกว่า ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจพวกเขา หัวโบราณ ตกยุค ไม่ทันสมัย เอาแต่สั่งสอน ขี้บ่น จ้องจับผิด ชอบบังคับมากกว่ารับฟัง พูดอย่างทำอย่าง พูดเข้าใจยาก สิ่งที่ควรจำกลับลืม สิ่งที่ควรลืมกลับจำ ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้วัยรุ่นไม่พอใจ ไม่เข้าใจการ กระทำของผู้ใหญ่จึงแสดงพฤติกรรมต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง จนเกิดปัญหาขึ้นในที่สุด

สิ่งเหล่านี้เป็นมุมมองของวัยรุ่นที่มี ต่อผู้ใหญ่ซึ่งมักทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารพูดคุยกัน หากผู้ใหญ่เข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางร่วมกับวัยรุ่นได้ก็จะช่วยให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้น

แหล่งที่มา  ข่าวสด
               คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
               นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต
 

No comments:

Post a Comment