Thursday, June 13, 2013

พัฒนาสมองลูกน้อยด้วย...อ้อมกอดแม่
 อ้อมกอดของแม่ ใช่เพียงสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยให้แก่ลูกน้อยเท่านั้น หากยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นการทำงานของสมองในช่วงแรกของชีวิตทารกด้วย

     ยิ่งแม่โอบกอด อุ้มสัมผัส สบตา พูดคุยกับลูกมากเท่าไร ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มระดับของสารอ็อกซิโตซิน และเอนดอร์ฟินในสมองของลูกน้อยให้มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งการเพิ่มระดับของสารเคมีในสมองเหล่านี้ก่อเกิดเป็นความรู้สึกดีของทั้งแม่และลูก ที่สำคัญระดับของสารสุข อย่างเอนดอร์ฟินและโดพามีนในสมองของแม่และลูกจะขึ้นลงตามการเข้าหาและแยก จากระหว่างกันด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่า ถ้าแม่ยิ่งอุ้ม โอบกอด สัมผัสลูกบ่อยๆ ก็จะช่วยให้สารเคมีสมองลูกหลั่งดีกว่าเด็กที่แม่ที่ไม่ค่อยอุ้ม

     เรื่องนี้เคยมีการศึกษาวิจัย ในแม่และทารก 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ได้รับทั้งการสัมผัสและการพูด กลุ่มที่ 2 ทารกได้รับรู้เสียงของแม่อย่างเดียว และกลุ่มที่ 3 ทารกไม่ได้รับการสัมผัสใดๆ เลย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับการปลอบโยนโดยการสัมผัสโดยตรง (direct contact) ร่วมกับการส่งเสียงจะมีระดับสารอ็อกซิโตซินมากที่สุด ขณะที่ระดับความเครียดลดลงรวดเร็วที่สุด และพบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นนี้ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งได้ยินเสียงแม่อย่างเดียวด้วย แต่ไม่พบในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่ได้รับการสัมผัสใดๆ เลย 

     เพราะฉะนั้น ยิ่งทารกได้รับการโอบอุ้มสัมผัสบ่อยเท่าไร ก็ยิ่งดีต่อพัฒนาการของสมองมากขึ้นเท่านั้น

แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment