Tuesday, March 10, 2015

3 หลักง่าย ๆ กับการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ
         เด็กจะเติบโตเป็นคนดีมีความสามารถได้พ่อแม่มีส่วนมากทีเดียว เพราะต้องเป็นผู้ปลูกฝังให้ลูกเป็นเด็กมีความพยายามโดยต้องพัฒนาความสามารถ ของลูกให้เหมาะสมตามวัย การเสริมสร้างความสามารถให้ลูกเป็นเด็กที่มีนิสัยขยันหมั่นเพียรนั้น มีหลักสำคัญที่ต้องนำมาปฎิบัติประกอบกัน 3 ประการ คือ

          หลักประการแรก คือ การฝึกหัดให้เด็กพึ่งพาตนเอง ซึ่งพ่อแม่ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ลูกอายุขวบกว่า ๆ ไปจนถึง 4 - 5 ขวบ เพราะเด็กวัยนี้เป็นไม้อ่อนดัดง่าย เช่น ตอนเล็ก ๆ ก็ฝึกให้เขาตักอาหารรับประทานเอง ถอดเสื้อเอง หรือ 2 - 4 ขวบ ก็ฝึกให้ช่วยงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ

          หลักประการที่ 2 คือ พ่อแม่ต้องอบรมลูกด้วยความรัก ความเข้าใจและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เรื่องนี้สำคัญมาก ต้องไม่ใช้วิธีบังคับหรือฝืนใจและไม่ดุด่าให้ลูกกลัวและเสียกำลังใจ พ่อแม่ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง คอยให้คำแนะนำ พูดชมเชยเมื่อลูกทำได้และให้รางวัลถ้าเขาทำได้ดี ซึ่งรางวัลสำหรับเด็กเล็กนั้น เพียงแค่การกอดอย่างอ่อนโยน หอมแก้มและตบมือให้ เท่านี้เด็กก็ภูมิใจมากแล้ว เรียกว่าการใช้ความรักและเหตุผลในการสอน จะส่งเสริมให้เด็กมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งที่พ่อแม่อบรมให้ดียิ่งขึ้น

          หลักประการสุดท้าย คือ การเล่านิทานหรือเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีความมานะพากเพียรให้ลูกฟังบ่อย ๆ สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความเพียรพยายามในทางที่เหมาะสม โดยเลือกนิทานที่มีตัวเอกต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมตามความสามารถที่มีอยู่ หรือแก้ปัญหาด้วยปัญญาและความมานะอดทน

          หลักทั้ง 3 ประการนี้จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาความสามารถ มีความเพียรพยายาม และอย่าลืมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและลักษณะที่ดีอื่น ๆ ให้ลูกไปพร้อม ๆ กัน

แหล่งที่มา  กรมอนามัย, http://baby.kapook.com
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment