Friday, June 25, 2010

สูตรง่ายๆ ในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนานิสัย

นิสัย เป็นสิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ ถ้าตั้งใจอยากทำเมื่อมีอายุมากขึ้น การปรับเปลี่ยนนิสัยอาจทำได้ยากกว่าตอนเป็นเด็กเล็กๆ เมื่อเข้าใจและรู้ว่าสิ่งใดดี และสิ่งใดไม่เหมาะสม เกิดความอยากปรับและเปลี่ยนนิสัยแล้ว ก็สามารถทำได้

สูตรง่ายๆ ในการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานิสัยมีดังนี้

1.  ฝืน:  คือการฝืนเริ่มต้นทำในสิ่งที่ควรทำ และฝืนเริ่มต้นไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ตอนแรกๆ อาจจะไม่ถนัด แต่ก็ต้อง "ฝืน" เริ่มต้นให้ได้

2.  ฝึก:  คือการฝึกทำบ่อยๆ ในสิ่งที่ควรทำเหล่านั้น และฝึกไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำดังกล่าว

3.  ข่มใจ:  ไม่ให้เลิก แม้อยากเลิกฝึก เลิกทำ ก็ไม่ให้เลิก ข่มใจให้ได้

4.  ลดตัว ถ่อมตัว:  จะทำให้เข้าใจง่าย ฝืนได้ง่าย ฝึกได้ง่าย และข่มใจได้ง่ายเข้า ถ้าไม่ลดตัว ถ่อมตัว ก็จะฝึกอะไรหรือเชื่ออะไรใหม่ๆ ได้ยากมาก

5.  ชื่นชม ยกย่องตัวเอง:  เมื่อเริ่มฝืน เริ่มฝึก เริ่มข่มใจ และถ่อมตัวได้ในแต่ละครั้ง ในแต่ละวัน จงชื่นชมยกย่องตัวเองว่า "เก่งมาก ดีมาก" ทุกครั้งจะทำให้เกิดกำลังใจและไม่ท้อแท้


แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

ผู้แต่ง :   คุณวิทยา นาควัชระ

หนังสือ:  คนนิสัยดี

             อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด:กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment