Friday, June 25, 2010

นิสัยดีในการพูด

1.  อย่าบ่น  ใครๆ ก็ไม่ชอบคนบ่น และมักจะเบื่อคนบ่น แม้อยากบ่น ก็อย่าบ่น ลองหยิกตัวเองเบาๆ เวลาบ่น เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้บ่น

2.  มีน้ำเสียงนุ่มนวล  เวลาพูดจาต้องให้มีน้ำเสียงนุ่มนวล อย่าพูดเสียงดังกระโชกโฮกฮาก ตะโกน หรือพูดห้วนๆ

3.  รู้จักพูดจาคล้อยตามคนอื่นบ้าง  อย่าหัวแข็ง ใจแคบ เอาตัวเองเป็นใหญ่เพราะเท่ากับเป็นการสร้างศัตรูหรือขวากหนามชีวิต ต้องรู้จักใจกว้าง อดทน และเข้มแข็ง รู้จักยืดหยุ่นหรือคล้อยตามผู้อื่นบ้าง ถ้าไม่ถึงกับทำให้เราเสียหลักเกณฑ์ของชีวิต

4.  ไม่โต้เถียง ขัดแย้ง เรื่องความเชื่อ  ความเชื่อเป็นเรื่องของคนแต่ละคน ซึ่งอาจเชื่อไม่เหมือนกัน เช่น ความเชื่อทางการเมือง ศาสนา ปรัชญาในการดำเนินชีวิต อย่าไปเถียงก้ันเลยว่าอันไหนถูกหรือผิด ดีหรือเลว เพราะต่างคนต่างไม่ยอม ไม่ผิดที่คนเราจะเชื่อแตกต่างกัน นอกจากความเชื่อนั้นจะผิดกฎหมายและคุณธรรม จึงจะถือว่าไม่ถูกต้อง

5.  เป็นผู้ฟังที่ดี  มนุษย์อยากเป็นผู้พูดมากกว่าผู้ฟัง แสดงความเห็นอกเห็นใจคนที่เราคุยด้วย ถ้าเขามีปัญหาหรือมีความทุกข์ การเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นการสร้างมิตรที่ลงทุนน้อยที่สุด

6.  อย่านินทาลับหลัง  การนินทาเป็นนิสัยที่ไม่ดี เป็นการทำลายคนที่ไม่มีทางสู้ ชอบทำลายคนลับหลังและขาดเมตตาในใจ เปลี่ยนใจเสียเถิดถ้าคิดจะนินทาใคร

7.  อย่าโมโหง่าย  ควรรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองก่อนจะถึงจุดระเบิด ต้องระวังไม่ให้มันระเบิดโดยควบคุมไม่อยู่ รู้จักระบายความโกรธและความก้าวร้าวไปโดยวิธีอื่น เช่น หัดให้อภัยผู้อื่น

8.  อย่าตำหนิหรือดูถูกใครต่อหน้าคนอื่น  แม้เขาจะทำผิดจริงๆ ก็ไม่ควรพูด ค่อยหาโอกาสเรียกเขามาบอกความบกพร่องตามลำพัง ให้กำลังใจเพื่อเขาจะได้มีกำลังใจพัฒนาตนเอง

9.  ถ้าพูดแล้วทำให้ชื่อเสียงใครมัวหมอง จงเก็บไว้กับตัว  จะพูดอะไรต้องคิดให้ดีเสียก่อน ถ้าพูดออกไปเท่ากับขาดความเมตตา เป็นการตอกย้ำซ้ำเติมความทุกข์ให้กับคนอื่น

10.  พูดปลอบเป็น  คำปลอบที่ดีจะทำให้เขาคลายทุกข์ มีความหวัง พูดยกย่องเขาในส่วนที่ีดี ทำให้เขาเกิดกำล้ังใจ ช่วยสร้างความหวังในอนาคตว่าเขาสามารถทำสิ่งดีๆ ได้อีก จงพูดด้วยท่าทางเป็นมิตร ยิ้มแย้มพอควรแต่จริงใจ

11.  อย่าแซว หรือล้อปมด้อย  อย่าไปล้อคนอืนเพื่อให้เกิดความสนุก ไม่ควรไปตอกย้ำ ทำให้เขามีปมด้อยมากขึ้น

12.  รู้จักกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ  รู้จักกล่าวคำ ขอบคุณ ทุกครั้งให้ติดปาก เมื่อใครทำสิ่งที่ดีๆ ให้เราแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ลืมขอบคุณ ส่วนคำ ขอโทษ  นั้น ต้องหัดใช้ให้คุ้นเคย อย่ากลัวเสียหน้าที่จะต้องกล่าวคำขอโทษ


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ผู้แต่ง :    คุณวิทยา นาควัชระ

หนังสือเืรื่อง :  คนนิสัยดี
                    อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด:กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment