Friday, October 1, 2010

บทเรียนคณิตศาสตร์ที่มีปัญหามากที่สุด และ จะมีวิธีเตรียมตัวสอบอย่างไร

บทเรียนคณิตศาสตร์ที่มีปัญหามากที่สุด
เรื่องที่เป็นปัญหามากที่สุดคือโจทย์ปัญหาทุกเรื่อง วิธีการเรียนเรื่องนี้ให้ได้ดีต้องเริ่้มจากการทำความเข้าใจโจทย์เสียก่อน มีคำศัพท์อะไรที่เราไม่รู้จักหรือลืม มีข้อความตอนใดที่เราไม่เข้าใจ เราต้องทำความเข้าใจก่อน โจทย์ถามอะไร และโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง อาจวาดภาพช่วย หรืออาจสร้างตารางทำความเข้าใจ ขั้นต่อไปต้องวางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา และสุดท้ายเราต้องตรวจสอบคำตอบ ขั้นตอนที่กล่าวมานี้แนะนำโดย จอร์จ โพลยา นักคณิตศาสตร์ชาวฮังการี ซึ่งแนวทางของโพลยานี้ได้รับความนิยมมากว่า 50 ปี

นอกจากนี้ เราควรฝึกการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อสะสมประสบการณ์ในด้านยุทธวิธีการแก้ปัญหาให้มากที่สุด

จะมีวิธีเตรียมตัวสอบอย่างไร

วิธีหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อย เริ่มด้วยการทบทวนบทนิยาม สูตร กฎ และวิธีการจากโน้ตย่อ จากนั้นทบทวนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาโดยวางแผนการแก้ปัญหาสำหรับโจทย์ข้อนี้ว่าจะเป็นอย่างไร แล้วตรวจสอบจากเฉลยที่เราทำแบบฝึกหัดไว้ เราไม่ต้องลงมือแก้ปัญหาจริง เพียงแต่คิดวิธีการ โดยเฉพาะข้อที่ยากเราต้องคิดก่อน แต่หากมีเวลามากก็อาจทบทวนโดยลงมือแก้ปัญหาอีกครั้ง จะทำให้เราได้ฝึกฝนความแม่นยำ


แหล่งข้อมูลที่มา     :   หนังสือ อัสสัมชัญสาส์น
                               ศตวรรษที่ 2 ปีที่ 26 ฉบับที่ 141
                               เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผู้แต่ง                   :    มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว

No comments:

Post a Comment