Friday, October 1, 2010

คนเก่งคณิตศาสตร์ได้เปรียบอย่างไร

คนที่เก่งคณิตศาสตร์นั้นมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะคณิตศาสตร์มิใช่เป็นเพียงรา่ชินีของวิทยาศาสตร์ดังเช่ืนที่โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดรีช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เคยกล่าวไว้

ปัจจุบันคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของศาสตร์อีกหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ฯลฯ ลองนึกดูว่าหากประเทศเรามีเกษตรกรที่เก่งคณิตศาสตร์ ก็จะมีการคิดค้นปุ๋ยสูตรใหม่ๆ การกำจัดแมลงวิธีใหม่ หรือพืชพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ หรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทำเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า ตลอดจนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้สู่ครอบครัวหรือประเทศ ซึ่งในบ้านเรามีคนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่น้อยมาก

บรรดาประเทศชั้นนำของโลกต่างให้ความสำคัญต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง บางประเทศมีการพัฒนาเด็กจนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์อย่างดีเยี่ยมได้ถึงร้อยละ 40 เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ในบางประเทศหากเล็งเห็นว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศตนแย่ลงเพียงเล็กน้อยก็จะทุ่มเทให้ความสำคัญกับวิชานี้ เช่น สหรัฐอเมริกา แต่ประเทศไทยเรามีคนเก่งคณิตศาสตร์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3 โดยที่ความเก่งนั้นเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เรายังอยู่ในอันดับท้ายๆ เพราะเราให้ความสำคัญกับวิชานี้น้อยเกินไป กล่าวกันว่าประเทศเรามีนักคณิตศาสตร์ประมาณ 30 คน ในขณะที่ประเทศเวียตนามมีถึง 600 คน ปัจจุบันจึงต้องจ้างศาสตราจาร์ยทางคณิตศาสตร์ชาวเวียตนามมาสอนในระดับมหาวิทยาลัย


แหล่งข้อมูลที่มา         :    หนังสือ อัสสัมชัญสาส์น
                                    ศตวรรษที่ 2 ปีที่ 26 ฉบับที่ 141
                                    เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผู้แต่ง                      :      มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว

No comments:

Post a Comment