Friday, January 28, 2011

บันทึก .... สร้างสุขและเีรียนรู้

สรรพคุณของบันทึก คือ ช่วยบำบัดอารมณ์ที่ครุกรุ่น พลุ่งพล่าน ฟูมฟาย และอีกสารพัดได้ชะงัดโดยเฉพาะวัยรุ่นใจร้อน และอารมณ์วูบไหว การเขียนบันทึกจะช่วยให้ใจเย็นลงได้เยอะ เพราะเขาต้องหยุดคิดก่อน แล้วถึงจะเขียนออกมาเป็นตัวอักษรได้

สรรพคุณขนานเอกที่ได้ผลระยะยาวและยั่งยืนก็คือ แก้อาการเคล็ดขัดยอกทางความคิด เพราะเราได้เขียนความรู้สึกนึกคิดและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้เจอะเจอในแต่ละวัน วันไหนจำอะไรไม่ได้ก็กลับมาเปิดอ่าน ได้ทบทวนมุมมองความคิดของตัวเอง บางคนเขียนไปเขียนมาไอเดียพุ่งกระฉูด สร้างงานศิลป์ไว้ในบันทึกให้รื่นรมย์ไปอีกแบบ พอเขียนบ่อยเข้า ดีไม่ดีได้คะแนนเต็มภาษาไทยไม่รู้ตัว ทั้งสำนวน คำถูกผิด การจับประเด็นตามมาเพียบ ถ้าลองสำรวจดูจะพบว่า นักเขียนนักคิดหลายท่านก็เติบโตมาจากการเขียนบันทึกทั้งนั้น

ขนาดนักคิดอย่าง ศ.นพ. ประเวศ วะสี ยังบอกไว้เลยว่า "การบันทึกเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางปัญญาที่เราควรฝึกให้เด็กๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้" (นอกเหนือไปจากการฝึกการสังเกต การฟัง การถาม-ตอบ การนำเสนอต่อที่ประชุม การตั้งสมมติฐาน การค้นหาคำตอบจากการวิจัย การเชื่อมโยงบูรณาการ และการฝึกเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  ข่าวสารงานแนะแนว
                             โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

                              รัีกลูกบุ๊คส์ (2548), 8 วิถึการเรียนรู้นอกห้องเรียน
                              รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด: กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment