Saturday, January 29, 2011

เรื่องราว ......... เรื่องเล่า

ส่วนใหญ่เรามักจะเริ่มต้นเขียนบันทึกในลักษณะบันทึกข้อเท็จจริงประจำวัน วันนี้ทำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดยังมีน้อย แต่อย่างที่บอกว่าบันทึกไม่มีรูปแบบตายตัว และนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ วิธี แต่ที่เริ่มกันแบบนี้ก็เพราะค่อนข้างง่าย และช่วยสร้างความเคยชินในการเขียนได้ จึงค่อนข้างเหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มเขียน

ต่อไปเมื่อเด็กไปทัศนศึกษา หรือแม้กระทั่งไปเที่ยวที่ไหน เขาก็จะเก็บเรื่องราวที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วมมาเขียน และคิดตามไปด้วย ซึ่งเป็นการคิดที่มีอิสระ ไร้ขอบเขต

เพราะในสมุดบันทึกคือพื้นที่ส่วนตัวของเด็กเอง ฉะนั้นเด็กจะเขียนอะไรก็ได้

เขียนบันทึกให้อะไรกับเด็กบ้าง

* ช่วยในการเรียบเรียงภาษา ไม่ว่าสำนวนคำถูก-ผิด ความหมายของคำ

* ช่วยให้เด็กมีเวทีส่วนตัวในการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่แปรปรวนอ่อนไหวไปตามวัยได้อย่างอิสระ

* ช่วยทบทวนความคิดของตัวเอง

* ช่วยย้ำเตือนความจำที่เลือนไปในวันวาน


แหล่งข้อมูลที่มา :   เอกสาร ข่้าวสารงานแนะแนว
                          โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

                           รักลูกบุ๊กส์ (2548), 8 วิธีการเรียนรู้นอกห้องเรียน
                           รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด : กรุงเทพฯ


No comments:

Post a Comment