Thursday, September 22, 2011

การนำสิ่งที่รู้มาประยุกต์ใช้

การรู้จักนำสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะยิ่งทำให้การลงมือทำในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง นั้นสำเร็จลงได้อย่างง่ายดาย การคิดวางแผนจากสิ่งที่อยู่ข้างตัว ทำให้เีิ้ีิ้ีรื่องที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย 

กิจกรรม

"ฝึกตัดสินใจ" (สำหรับเด็กวัย 4-7 ปี)

สิ่งที่ได้ฝึกจากกิจกรรม:

เด็กๆ จะได้คุ้นเคยและรู้จักกับสถานการณ์และทางเลือกปฏิบัติได้เตรียมข้อมูลเพื่อรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

1)  สร้างสถานการณ์ให้ลูกออกความคิดเห็นและให้ตัดสินใจในการคิดสถานการณ์ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า แล้วถามการตัดสินใจของลูกในเหตุการณ์เหล่านั้น เช่น


* ลูกขึ้นรถประจำทางและนึกขึ้นได้ว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน


* ลูกไปร้านค้า และพลัดหลงจากพ่อแม่


* ลูกเิดินทางกลับจากโรงเรียน และมีเด็กคนอื่นเดินตามมาล้อเลียน และรังแก


2)  นึกถึงเหตุการณ์ที่ลูกอาจเป็นผู้ก่อขึ้นเอง เช่น ทำบ้านสกปรก ทำห้องรกรุงรัง ไม่ทำการบ้านตรงเวลา ใช้เงินสิ้นเปลืองมาก 


ให้ลูกลองคิดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ของปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร หรือลดความบกพร่องได้ด้วยวิธีใดๆ บ้าง ช่วยกันคิดก็ได้ ให้ลองทำสิ่งนั้น แล้วดูผลที่ตามมา


แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  Basic Ideas of MegaSkills 
                    โดย    :  ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร

No comments:

Post a Comment