Thursday, September 20, 2012

สอนลูกให้มีน้ำใจคนมีจิตใจดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่นิ่งดูดายคอยช่วยเหลือ ผู้อื่น มักเป็นที่รักของเพื่อนฝูง และคนรอบข้าง

ดังนั้นการปลูกฝังให้ลูกมีจิตใจที่ดี มีน้ำใจและรู้จักการแบ่งปัน จึงเป็นหนทางที่ดีที่จะช่วยให้ลูกรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรพัฒนาตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับแนวทางสำคัญที่จะช่วยพัฒนาลูกได้ คือ การทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่ลูกคอยสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ จากพ่อแม่

ดังนั้น พ่อแม่จึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้ โดยแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ให้โอกาสลูกได้ช่วยพ่อแม่ทำงานง่ายๆ เป็นการช่วยพ่อแม่ หรืออาจให้ลูกเลือกเสื้อผ้าของเล่นที่เขาไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปบริจาค

สิ่งสำคัญควรพูดคุยและบอกให้ลูกรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือหนทางหนึ่งของการแสดงความมีน้ำใจ และอย่าลืมให้คำชมแก่ลูกเมื่อแสดงความมีน้ำใจแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ


คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์ – กรมสุขภาพจิต
ข่าวสด
เสื้อผ้าเด็ก

No comments:

Post a Comment